NB: Årsmøte i Flekkefjord Sykkelklubb utsatt til den 11.05.2015

Til medlemmene i Flekkefjord Sykkelklubb
   
                                                                                                                 Flekkefjord 08.04.2015

Innkalling til årsmøte i Flekkefjord Sykkelklubb den 11.05.2015 kl 19:00. 

Årsmøtet avholdes på Norsk Storkjøkken Engros AS i Nulandsvika.
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20.04.2015. 
Sakene kan sendes til styreleder@flekkefjordsykkelklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

I NIFs lov § 2-4 heter det at: 
”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.” 

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.  

Velkommen til årsmøte. 
Med vennlig hilsen styret